Novi ciljevi za otpad u EU: tačne brojke

Evropski parlament nedavno je odobrio zakonodavni paket kojim sadrži izmene postojećih pravila upravljanja otpadom, uključujući nove ciljeve za reciklažu, ambalažu i deponovanje. Paket je ključni element Cirkularnog akcionog plana Evropske komisije usvojenog 2. decembra 2015. godine.

Ovaj paket mera generalno zadržava nivo ambicije prvobitnog predloga Evropske komisije i pokušava da pomiri dugoročne ciljeve sa realnostima na terenu. Novi ambiciozni ciljevi za reciklažu i odlaganje otpada na deponije će povećati ponovnu upotrebu otpadnih materijala i poboljšati način na koji se upravlja komunalnim i ambalažnim otpadom, čime se doprinosi dostizanju kružne ekonomije u EU. Nova pravila dodatno ojačavaju primenu principa "hijerarhije otpada" postavljanjem prevencije, ponovne upotrebe i recikliranja, jasno iznad deponovanja i spaljivanja otpada.

Ciljevi recikliranja za komunalni otpad su 55% do 2025., 60% do 2030. i 65% do 2035. godine. Strožija pravila za obračun stope reciklaže pomoći će boljem praćenju stvarnog napretka prema kružnoj ekonomiji. Novi ciljevi za recikliranje svih pakovanja su 65% do 2025. i 70% do 2030. godine. Ciljevi se odnose na 2025. i 2030. godinu i variraju u odnosu na materijal: za plastiku su 50% i 55%, za drvo 25% i 30%, za obojene metale 70% 80%, za aluminijum 50% i 60%, za staklo 70% 75% i za papir i karton 75% i 85%.

Osim odvojenog sakupljanja koje je već organiyovano za papir i karton, staklo, metale i plastiku, nove odredbe predviđaju odvojeno sakupljanje, na primer, i za biološki otpad. Očekuje se da ove mere podstaknu kvalitet sekundarnih sirovina i njihovu ponovnu primenu. Opasni kućni otpad moraće zasebno da se sakuplja od 2022. godine, biološki otpad od 2023. godine i tekstil od 2025. godine.

Odlaganje otpada na deponije nema smisla u kružnoj ekonomiji i može dovesti do zagađenja ​​vode, tla i vazduha. U EU do 2035. godine količina deponovanog komunalnog otpada mora biti smanjena na 10% ili manje od ukupne količine proizvedenog komunalnog otpada u zemljama članicama.

Novo zakonodavstvo predviđa i širu primenu efektivnih ekonomskih instrumenata i drugih mera u podršci primeni principa hijerarhije otpada. Proizvođači imaju važnu ulogu u ovoj tranziciji kroz programe produžene odgovornosti proizvođača (EPR) - što znači da je odgovornost obveznika za proizvod proširena na post-potrošačku fazu životnog ciklusa tog proizvoda. Evropska komisija očekuje da novi zahtevi u EPR programima dovedu do boljih rezultata i unaprede upravljanje ovim sistemima. Neophodno je za sve tipove ambalaže do 2025. godine uspostaviti EPR sistem.

Konačno, novo zakonodavstvo EU posebno će se usredsrediti na prevenciju stvaranja otpada i uvesti važne ciljeve kao što je smanjenje otpadne hrane u EU u iznosu od 50% i zaustavljanje prljanja mora sa namerom da odgovori na izazove postizanja UN ciljeva održivog razvoja.

 

SEPEN u saradnji sa organizacijom Evropskom asocijacijom za ambalažu i životnu sredinu EUROPEN, radi na uanpredjenju sistema produžene odgovornosti proizvođača u Republici Srbiji. Svih 11 kompanije okupljenih u SEPEN-u važna su karika u lancu vrednosti pakovanja, te posvećuju značajnu pažnju efikasnom upravljanju ambalažnim otpadom ali i životnom sredinom uopšte.

 

Izvor: https://ec.europa.eu.