Iznenadjenje iz kutije za picu?

EU je u završnoj fazi razmatranja novog predloga sporazuma o standardima emisija za “waste to energy” sektor (spaljivanje otpada za dobijanje energije). Standardi koji postaju obavezujući za zemlje članice 2024. godine, podignuti su u poređenju sa prethodnim, neobavezujućim smernicama. Nevladini akteri tvrde da sporazum "ne odgovara stvarnom potencijalu za smanjenje uticaja evropske industrije za spaljivanje otpada na životnu sredinu", rekao je Anton Lazarus, službenik za komunikacije u Evropskom birou za životnu sredinu. Regulativa EU o materijalima koji dolaze u dodir sa hranom su zastareli, prema zaključcima konferencije ChemicalWatch koja nedavno održana u Briselu. Materijal za kontakt sa hranom može biti bilo šta od metalne posude do plastičnih kafa do kartonskih kutija za pice, a raznovrsni materijali otežavaju konzistentnu regulaciju. Poboljšana harmonizacija dala bi bolju perspektivu industriji, ali i zaštiti potrošača.

U isto vreme u toku su pregovori o budućim pravilima o obnovljivoj energiji u EU. Članovi Evropskog parlamenta drže se ograničavanja potrošnje biogoriva na nivoe potrošnje u EU 2017. godine i to ne više od 7% od ukupne potražnje energije u transport. Postojeći zakonodavni predlog omogućava zemljama da uzmu u obzir "najbolje dostupne dokaze o posledičnom uticaju promene korištenja zemljišta" kao načina rešavanja problema useva koji se uzgajaju za gorivo.

Zašto je ovo važno? Evropski Savet je "delimično prihvatio" amandman Parlamenta koji je pokušao da uključi goriva napravljena od čvrstog otpada u listu obnovljivih izvora energije u sektoru transportu. Proces, poznat kao piroliza, pretvara plastiku nazad u naftne  derivate hemijskom razgradnjom ovih jedinjenja. Međutim, Savet je odbacilo odredbe koje je predložio Parlament, a koje su predlagale korišćenje pirolize samo ako se upotrebljeni otpad "ne može ponovo upotrebiti i nije ga mehanički moguće reciklirati ... uz puno poštovanje hijerarhije otpada", što ukazuje na to da je ponovna upotreba i reciklaža poželjnija u odnosu na druge opcije odlaganja otpada.

Pretvaranje otpada u energiju može predstavljati prepreku ambicijama za dostizanje cirkularne ekonomije u EU, tj. za povećanje stope reciklaže i zadržavanja vrednosti u proizvodima. Kada se gorivo jednom iskoristi, bilo da dolazi iz rafinerije ili iz pirolize, ono je nestalo - tvrde “zelene grupe”. Zahtev ovih grupa je isključivanje čvrstog otpada kao što je plastika iz obnovljivih izvora energije. Oni tvrde da je "proizvodnja goriva od neobnovljivog čvrstog otpada, kao što je plastika, ekvivalentna upotrebi fosilnih izvora" i da njihovo uključivanje rizikuje stvaranje konfuzije o tome šta obnovljivost stvarno znači.

Izvor: politico.eu.