O nama

SEPEN - Udruženje za ambalažu i zaštitu životne sredine je nevladino i neprofitno udruženje koje deluje u oblasti proizvodnje i korišćenja ambalaže i zaštite životne sredine.

Uvodna reč

U izradi.


Struktura

SEPEN je nevladino i neprofitno udruženje koje deluje u oblasti proizvodnje i korišćenja ambalaže i zaštite životne sredine i registrovano je u Republici Srbiji kao udruženje gradjana sa matičnim brojem 28205805. Statut našeg udruženja možete pogledati ovde.

Organi našeg Udruženja su Skupština i izvršni direktor.

Ko je ko u SEPEN-u?

Dragan Rajković

Dragan Rajković

Predsednik Skupštine


Dragan Rajković je Regionalni Sustainability Direktor u Tetra Pak-u, sa više od 10 godina iskustva u oblasti zaštite životne sredine u industriji pakovanja. Diplomirao je na Elektrotehničkom Fakultetu beogradskog Univerziteta. Radi na razvoju i primeni strategije zaštite životne sredine, projektima razvoja sakupljačke infrastrukture i reciklažnih tehnologija i investicionim projektima izgradnje reciklažnih kapaciteta širom Evrope. Direktor je u Bordu Direktora Alliance for Beverage Cartons and the Environment (ACE) UK sa sedištem u Velikoj Britaniji i član je EXTR:ACT fondacije za reciklažu višeslojne kartonske ambalaže sa sedištem u Nemačkoj.

Jelena Kiš

Jelena Kiš

Podpredsednik Skupštine


Jelena je menadžera za održivost i regulatorne poslove za centralnu i istočnu Evropu u kompaniji Ball Packaging Europe. Po obrazovanju je magistar biologije. Jelena je radila kao menadžer u Regional Environmental Center (REC) gde se bavila projektima zaštite životne sredine i upravljanja otpadom. Za Recan fondaciju za reciklažu limenki za piće počela je da radi 2005. U 2013. godini Jelena je pokrenula kampanju «Svaka limenka se računa» u Crnoj Gori, a 2017. godine u Srbiji i Sloveniji. U Srbiji radi na definisanju legislative vezane za upravljanje ambalažnim otpadom sa ciljem povećanja procenta reciklaže limenki.

Siniša Šobot

Siniša Šobot

Potpredsednik Skupštine


U septembru 2019. godine, Siniša se pridružio timu Apatinske pivare Apatin i obavlja poslove Menadžera pravnih poslova i korporativnih odnosa. Dugogodišnje iskustvo u FMCG industriji, Siniša je, između ostalog, stekao obavljajući pravne poslove i u kompaniji “Coca-Cola Hellenic Bottling Company”, dok je prethodno, kao član Kancelarije Nacionalnog saveta za saradnju sa Međunarodnim krivičnim tribunalom za bivšu Jugoslaviju, sarađivao kako sa tribunalom, tako i sa nadležnim organima Republike Srbije. Poseduje diplomu Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Aleksandar Trnjaković

Aleksandar Trnjaković

Izvršni direktor


Aleksandar Trnjaković je funkciju Izvršnog direktora SEPEN-a preuzeo u januaru 2021. Aleksandar poseduje višegodišnje iskustvo na rukovodećim pozicijama u poslovima administracije, poslovnog i organizacionog razvoja, angažovanja različitih zainteresovanih strana, regulatornim poslovima, kao i u saradnji sa raznim telima Vlade Republike Srbije i imaocima javnih ovlašćenja. Takođe, Aleksandar je sa uspehom učestvovao u uspostavljanju operacija ili dela operacija nekoliko multinacionalnih kompanija u Srbiji od samog početka (CCHBC, Holcim, Henkel, Rio Tinto). Sve ovo ga čini operativnim profesionalcem sa visokim razumevanjem zahteva održivog razvoja i politika i procedura korporacija u oblastima zaštite životne sredine i upravljanja otpadom.


Skupština


Skupština je najviši organ našeg Udruženja i čine je čine svi članovi Udruženja. Skupština se redovno sastaje jednom godišnje, a po potrebi i češće, donosi plan i program rada, imenuje Izvršnog Direktora, razmatra i usvaja sve izveštaje, strateška i planska dokumenta, finansijske planove i odlučuje o statusnim promenama Udruženja. Skupština se radi konsultacija sastaje na svaka dva meseca.

Izvršni direktor


Izvršni direktor predstavlja i zastupa naše Udruženje. Izvršnog direktora imenuje Skupština na period od četiri godine, te je zadužen da sprovodi poslovnu politiku i planove donete na sednicama Skupštine i Upravnog odbora, organizuje i rukovodi aktivnostima Udruženja, stara se o informisanosti članova o aktivnostima Udruženja i za svoj rad je odgovoran Upravnom odboru i Skupštini.

Postanite člana SEPEN udruženja!

SEPEN - Udruženje za ambalažu i zaštitu životne sredine

Cilj


Cilj SEPEN-a je da jedinstveno predstavlja, uzajamno poveže, analizira i ustanovi mrežu kompanija i industrije koje su uključene u proizvodnju ambalaže ili u poslovanju koriste ambalažu.

Posebno smo posvećeni povezivanju dobavljača sirovih materijala, proizvođače ambalaže, pakere i punionice, distributere i maloprodaju, profesionalna udruženja i asocijacije koje se bave ambalažom i upravljanjem ambalažnim otpadom, reciklere, kao i obrazovne institucije.

SEPEN se bavi obezbeđivanjem i analiziranjem naučnih i stručnih podataka i tehničkih rešenja u vezi sa analiziranjem prednostima ambalaže i pitanjima vezanim za uticaj ambalaže na životnu sredinu u Srbiji.

Naš cilj je da obezbedimo neutralnu komunikacionu platformu sa regulatornim telima, da radimo na sprečavanju diskriminatornih propisa o ambalaži i da pružamo kontinuiranu savetodavnu podršku u razvoju regulative i unapredjenjui prakse u upravljanju ambalažnim otpadom. SEPEN takodje:

 • prikuplja i obrađuje naučnu i stručnu literaturu u oblasti zaštite životne sredine i održivog razvoja;
 • organizuje, samo ili u saradnji sa drugim organizacijama, stručne skupove, savetovanja, seminare i druge oblike edukacije u oblasti zaštite životne sredine;
 • objavljuje publikacije o pitanjima koja se odnose na zaštitu životne sredine, u skladu sa zakonom;
 • organizuje volonterske akcije;
 • sarađuje sa međunarodnim organizacijama i ostalim relevantnim institucijama u ovoj oblasti;
 • izučava pravne propise nacionalnog zakonodavstva, posebno iz oblasti zaštite životne sredine i upravljanja otpadom;
 • prikuplja i komunicira statističke podatke u vezi sa nacionalnom ambalažnom industrijom;
 • obezbeđuje adekvatnu komunikaciju zaključaka naučnih istraživanja sa zainteresovanim akterima.

Naše vrednosti


 • Otvorenost – za novo i drugačije mišljenje;
 • Nezavisnost – nezavisni smo u odlučivanje i ostvarivanju svojih ciljeva od bilo kod pojednica, institucije, organizacije ili političke partije;
 • Profesionalazam – sticanje znanjau cilju unapređenja stručnosti i sposobnosti da se ono primeni;
 • Inicijativa – predlaganje novih održivih rešenja;
 • Odgovornost – prema ekonomskoj stabilnosti, socijalnoj politici i zaštiti životne sredine;
 • Poštovanje aktera u sistemu upravljanu otpadom – ravnopravan odnos sa svim akterima i spremnost za saradnju;
 • Timski rad – do cilja se dolazi timskim radom uvažavajuči mišljenja i interese;
 • Informisanost – prikupljanje relevantnih informacija doprinosi ispunjavanju cilja;
 • Legalnost i moralnost– sve aktivnosti se obavljaju su u skladu sa pozitivnim propisima i moralnim načelima;
 • Neprofitnost – ciljevi nisu usmereni na ličnu korist već na dobrobit društva;
 • Nekonfliktnost - u ispunjavanju ciljeva, sve potencijalne i postojeće sukobe interesa prepoznajemo i sprečavamo kako ne bi naneli štetu udruženju, njenim članovima, saradnicima i partnerima;
 • Javnost rada – rad udruženja je javan pošto je od interesa svih građana;
 • Odgovornost prema imovini i sredstvima koja su na poverena – odnosimo se kao „dobar domaćin“ i pažljivo upravljamo finansijama.

Pridružite nam se