O nama

SEPEN - Udruženje za ambalažu i zaštitu životne sredine je nevladino i neprofitno udruženje koje deluje u oblasti proizvodnje i korišćenja ambalaže i zaštite životne sredine.

Reč Predsednika Upravnog Odbora

SEPEN se trudi da postane autoritativan i pouzdan glas svih koji prozivode i koriste ambalažu i kojima je stalo da se postojeći sistem upravljanja ambalažnim otpadom u Srbiji unapredi. Praksa iz Evropske unije potvrdjuje da donosioci odluka u ovoj oblasti sve više promovišu jedinstvene stavove industrije o potrebnim regulatornim rešenjima kao i o unapredjivanju postojećih sistema. SEPEN je upravo to – jedinstveni glas industrije u cilju unapredjenja lanca vrednosti u oblasti pakovanja.

Svi smo svesni da politika zaštite životne sredine u Srbiji, kao i bilo gde drugde, ima ekonomski i praktičan uticaj na kompanije i privredne subjekte. SEPEN ima za cilj da kompanijama članicama omogući ekonomičan način praćenja i informisanja o dešavanjima i razvoju u ovoj oblasti politike u Srbiji i EU. SEPEN radi na postizanju punog razumevanja postojećih izazova, održavanju bliske saradnje između svih sektora lanca vrednosti pakovanja i nadležnih institucija u Srbiji, kao i izbegavanju barijera u trgovini. SEPEN je odnedavno član EUROPEN – Evropske asocijacije za pakovanje i životnu sredinu, najznačajnije Evropske asocijacije ove vrste.

Kao višekorisnička, multimaterijalna organizacija, radimo na tome da obezbedimo proporcionalan, pravičan i jednak tretman lanca snabdevanja ambalažom u celini. Verujem da je širok opseg našeg članstva naša najveća snaga, te da obezbeđuje preko potrebnu ravnotežu i zajedničko delovanje. Sadašnji i budući članovi SEPEN-a su kompanije koje podržavaju zajednički nastup industrijskih proizvođača, a u isto vreme su posvećene održivom rešavanju ekoloških izazova u vezi sa ambalažom i ambalažnim otpadom na aktivan i kooperativan način i bez favorizovanja bilo kog specifičnog materijala za pakovanje ili sistema pakovanja.

Članstvo u SEPEN-u otvoreno je za svaku kompaniju koja želi da zastupa svoje interese u segmentu pakovanja ili pakovanje robe, a ovde možete pronaći listu naših trenutnih članova.

Verujem da ćemo biti u prilici da se upoznamo i saradjujemo u budućnosti! Ukoliko ste zainteresovani za članstvo u našem Udruženju, molim vas da kontaktirate našeg Generlanog Sekretara.


Srdačani pozdravi!

Nikola Narančić
Predsednik Upravnog Odbora


Struktura

SEPEN je nevladino i neprofitno udruženje koje deluje u oblasti proizvodnje i korišćenja ambalaže i zaštite životne sredine i registrovano je u Republici Srbiji kao udruženje gradjana sa matičnim brojem 28205805. Statut našeg udruženja možete pogledati ovde.

Organi našeg Udruženja su Skupština, Generalni sekretar, Upravni odbor i Nadzorni odbor.

Ko je ko u SEPEN-u?

Nikola Narančić

Predsednik Upravnog Odbora


Nikola je rodjen u Kruševcu, gde je završio osnovno i srednje obrazovanje. Diplomirao je međunarodnu trgovinu na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Iskustvo u prodaji stekao je u medjunarodnim kompanijama koje se bave proizvodnjom i distribucijom alkoholnih i bezalkoholnih pića. Kompaniji Ball Packaging Europe pridružio se 2012. godine na poziciji menadžera prodaje, a trenutno obavlja funkciju direktora prodaje za jugositočnu Evropu. Svojim zalaganjem i angažovanjem dao je značajan doprinos razvoju tržišta limenki i uspehu kompanije u ovom regionu. Nikola je oženjen i otac dva sina, Mihajla i Pavla.

Andrea Radonjić

Član Upravnog Odbora


Andrea je Public & Regulatory Affairs Manager u Coca Cola Hellenic Bottling Company. Diplomirala je i magistrirala na DEREE School of Business, The American College of Greece, na odseku za međunarodno poslovanje i marketing. Specijalizaciju iz oblasti medija i advertajzinga završila je na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Obavljala je poslove brokera u Vernicos Yachts i marketing menadžera u firmi Bed & Bath. Andrea je radila u kompanijima Iksel i Eurobank EFG, a direktor marketinga i komunikacija bila je u firmi Chevrolet za centralnu istočnu Evropu. U Coca Cola HBC prelazi 2016. Predsednica je Environmental Commmitee AmCham u Srbiji.

Rebeka Božović

Član Upravnog Odbora


Rebeka vodi Udruženje pivara Srbije, jednu od najstarijih strukovnih organizacija u Srbiji. Obrazovanje je stekla na Filološkom fakultetu u Beogradu. Poslovnu karijeru započela je u političkoj partiji «Nova demokratija» gde je od 2004. godine radila na poslovima upravljanja omladinskim pokretom, rodnim pitanjima i odnosima sa javnošću. U periodu od 2000. do 2005. godine bila je odbornik Skupštine grada Beograda, a obavljala je i dužnost potpredsednika Skupštine Grada Beograda. U periodu 2006-2010. radi na poziciji generalnog sekretara SEKOPAK-a. Udata je i majka jednog deteta.

Dejan Djordjević

Član Upravnog Odbora


Dejan je direktor lanca snabdevanja u kompaniji «Knjaz Miloš AD» gde je došao sa pozicije SAP tim lidera u kompaniji Peštan d.o.o. 2012. godine. Dejan je radio i u metalskoj industriji u kompaniji 034 Metal Industry i finansijskom sektoru u banci Credit Agricole Srbija AD. Diplomske i magistarske studije iz oblasti biznis administracije i menadžmenta završio je na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu. Takodje je magistrirao i na Mokrogorskoj školi menadžmenta. Dejan je profesionalno zainteresovan za pitanja upravljanja i optimizacije sistema lanaca snabdevanja.

Ivan Šekrevski

Član Upravnog Odbora


Ivan je nakon završenog DLD College-a u Londonu, stručno usavršavanje nastavio na The American College of Greece, u Atini. Od 2008. godine je u svojstvu vlasnika i potom direktora kompanije „Terra Production“ nastavio svoj poslovni put. „Terra Production“, sa sedistem u Indjiji, prva je uslužna punionica u Srbiji. Bavi se uslužnom proizvodnjom i punjenjem bezalkoholnih pića i piva u limenke, a po kvalitetu, asortimanu proizvoda i obimu proizvodnje predstavlja lidera u regionu jugoistočne Evrope.

Tamara Stankovic

Tamara Stanković

Predsednica Nadzornog Odbora


Tamara je rođena u Beogradu, gde je završila osnovno i srednje obrazovanje. Diplomirala je na Pravnom fakultetu, Univerziteta u Beogradu, gde je potom završila i specijalističke stukovne studije iz oblasti prava Evropskih integracija i Korporativnog upravljanja. Nakon rada u advokatskoj kancelariji, 2005. godine započinje svoju karijeru u kompaniji Philip Morris, u pravnom sektoru, a 2016. godine prelazi u korporativni sektor gde se bavi regulatornim pitanjima, kao i programima podrške za mlade naučnike i realizaciju njihovih ideja u naučno-istraživačkom radu. Od aprila 2018. godine postaje direktor Korporativnih poslova za region jugoistočne Evrope. Udata je i ima dva sina.

Adrijana Despotović

Član Nadzornog Odbora i Predsedavajuća Skupštine


Adrijana je od 2014. godine je na poziciji direktora pravnih poslova u kompaniji “Knjaz Miloš” a.d. Aranđelovac. Pravnim poslovima rukovodila je i u kompanijama “Carnex” i “Sunoko” u okviru MK Group. Najveći deo svoje karijere radila je u FMCG industrijama, koje su se u tom periodu u Srbiji susretale sa brojnim novinama i izazovima u oblasti propisa o zaštiti životne sredine, čime je stekla značajno iskustvo iz ove oblasti. Adrijana je diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu.

Jelena Kiš

Član Nadzornog Odbora


Jelena je menadžera za održivost i regulatorne poslove za centralnu i istočnu Evropu u kompaniji Ball Packaging Europe. Po obrazovanju je magistar biologije. Jelena je radila kao menadžer u Regional Environmental Center (REC) gde se bavila projektima zaštite životne sredine i upravljanja otpadom. Za Recan fondaciju za reciklažu limenki za piće počela je da radi 2005. U 2013. godini Jelena je pokrenula kampanju «Svaka limenka se računa» u Crnoj Gori, a 2017. godine u Srbiji i Sloveniji. U Srbiji radi na definisanju legislative vezane za upravljanje ambalažnim otpadom sa ciljem povećanja procenta reciklaže limenki.

Miloš Katić

Generalni Sekretar


Miloš je karijeru započeo u Ekološkom društvu “Gradac” iz Valjeva, a nastavio kao menadžer projekata u Regionalnom centru za zaštitu životne sredine za JI Evropu (REC). Po obrazovanju je diplomirani analitičar životne sredine – master. Od 2002.do 2017. godine je radio kao direktor preduzeća “EKO DIMeC doo”, čiji je bio osnivač i vlasnik. U istom period bio je angažovan kao konsultant i spoljni saradnik brojnih državnih institucija, međunarodnih organizacija I kompanija, kao i lokalnih samouprava u Srbiji i regionu. U periodu od 2006. do 2012. bio je predsednik Odbora za zaštitu životne sredine Regionalne privredne komore Valjevo – Šabac – Loznica, a od 2012. do 2013. Član Gradskog veća Grada Valjeva, nadležan za zaštitu životne sredine. Autor je ili ko-autor više stručnih publikacija i članaka na teme zaštite životne sredine i upravljanja otpadom.


Skupština


Skupština je najviši organ našeg Udruženja i čine je čine svi članovi Udruženja. Skupština se redovno sastaje jednom godišnje, i donosi plan i program rada, imenuje Generalnog sekretara, razmatra i usvaja izveštaj Upravnog odbora, razmatra i usvaja finansijske planove i izveštaje, te odlučuje o statusnim promenama Udruženja.

Generalni sekretar


Generalni sekretar predstavlja i zastupa naše Udruženje. Generalnog sekretara imenuje Skupština na period od četiri godine, te je zadužen da sprovodi poslovnu politiku i planove donete na sednicama Skupštine i Upravnog odbora, organizuje i rukovodi aktivnostima Udruženja, stara se o informisanosti članova o aktivnostima Udruženja i za svoj rad je odgovoran Upravnom odboru i Skupštini.

Upravni odbor


Upravni odbor je izvršni organ Udruženja i stara se o sprovođenju ciljeva Udruženja, sastoji se od pet članova, predstavnika privrednih društava ili udruženja, koje bira i razrešava Skupština, dok nijedan član Udruženja ne može imati više od jednog predstavnika u Upravnom Odboru. Upravni odbor se sastaje po potrebi, a najmanje jednom godišnje. Članovi Upravnog odbora se biraju na period od dve godine i mogu se ponovo birati na istu funkciju. Upravni odbor, iz reda svojih članova, bira predsednika i dva potpredsednika.

Nadzorni odbor


Nadzorni odbor je samostalni organ Udruženja, a njegove članove bira Skupština na period od dve godine. Nadzorni odbor ima tri člana, predstavnika privrednih društava ili udruženja, koji između sebe biraju predsednika, koji saziva i vodi sastanke ovog tela. Nadzorni odbor vrši pregled i kontrolu celokupnog materijalnog i finansijskog poslovanja Udruženja i o tome podnosi izveštaj Skupštini.

Postanite člana SEPEN udruženja!

SEPEN - Udruženje za ambalažu i zaštitu životne sredine

Cilj


Cilj SEPEN-a je da jedinstveno predstavlja, uzajamno poveže, analizira i ustanovi mrežu kompanija i industrije koje su uključene u proizvodnju ambalaže ili u poslovanju koriste ambalažu.

Posebno smo posvećeni povezivanju dobavljača sirovih materijala, proizvođače ambalaže, pakere i punionice, distributere i maloprodaju, profesionalna udruženja i asocijacije koje se bave ambalažom i upravljanjem ambalažnim otpadom, reciklere, kao i obrazovne institucije.

SEPEN se bavi obezbeđivanjem i analiziranjem naučnih i stručnih podataka i tehničkih rešenja u vezi sa analiziranjem prednostima ambalaže i pitanjima vezanim za uticaj ambalaže na životnu sredinu u Srbiji.

Naš cilj je da obezbedimo neutralnu komunikacionu platformu sa regulatornim telima, da radimo na sprečavanju diskriminatornih propisa o ambalaži i da pružamo kontinuiranu savetodavnu podršku u razvoju regulative i unapredjenjui prakse u upravljanju ambalažnim otpadom. SEPEN takodje:

 • prikuplja i obrađuje naučnu i stručnu literaturu u oblasti zaštite životne sredine i održivog razvoja;
 • organizuje, samo ili u saradnji sa drugim organizacijama, stručne skupove, savetovanja, seminare i druge oblike edukacije u oblasti zaštite životne sredine;
 • objavljuje publikacije o pitanjima koja se odnose na zaštitu životne sredine, u skladu sa zakonom;
 • organizuje volonterske akcije;
 • sarađuje sa međunarodnim organizacijama i ostalim relevantnim institucijama u ovoj oblasti;
 • izučava pravne propise nacionalnog zakonodavstva, posebno iz oblasti zaštite životne sredine i upravljanja otpadom;
 • prikuplja i komunicira statističke podatke u vezi sa nacionalnom ambalažnom industrijom;
 • obezbeđuje adekvatnu komunikaciju zaključaka naučnih istraživanja sa zainteresovanim akterima.

Naše vrednosti


 • Otvorenost – za novo i drugačije mišljenje;
 • Nezavisnost – nezavisni smo u odlučivanje i ostvarivanju svojih ciljeva od bilo kod pojednica, institucije, organizacije ili političke partije;
 • Profesionalazam – sticanje znanjau cilju unapređenja stručnosti i sposobnosti da se ono primeni;
 • Inicijativa – predlaganje novih održivih rešenja;
 • Odgovornost – prema ekonomskoj stabilnosti, socijalnoj politici i zaštiti životne sredine;
 • Poštovanje aktera u sistemu upravljanu otpadom – ravnopravan odnos sa svim akterima i spremnost za saradnju;
 • Timski rad – do cilja se dolazi timskim radom uvažavajuči mišljenja i interese;
 • Informisanost – prikupljanje relevantnih informacija doprinosi ispunjavanju cilja;
 • Legalnost i moralnost– sve aktivnosti se obavljaju su u skladu sa pozitivnim propisima i moralnim načelima;
 • Neprofitnost – ciljevi nisu usmereni na ličnu korist već na dobrobit društva;
 • Nekonfliktnost - u ispunjavanju ciljeva, sve potencijalne i postojeće sukobe interesa prepoznajemo i sprečavamo kako ne bi naneli štetu udruženju, njenim članovima, saradnicima i partnerima;
 • Javnost rada – rad udruženja je javan pošto je od interesa svih građana;
 • Odgovornost prema imovini i sredstvima koja su na poverena – odnosimo se kao „dobar domaćin“ i pažljivo upravljamo finansijama.

Pridružite nam se